jeudi 20 juin 2013

NGUYỄN QUỐC TUẤN

De : nqt_1957
Objet : RE: Disparition de Philippe Langlet - cérémonies
Date : 18 juin 2013 17:02:07 HAEC


Chị I. Langlet thân kính!
Tôi tên là Nguyễn Quốc Tuấn, làm việc tại Institut des Sciences Religieuses du Vietnam.
Tôi và gia đình nhỏ của tôi rất đau buồn khi nhận được tin từ chị rằng Giáo sư Phillippe Langlet kính mến đã qua đời.
Xin được chân thành phân ưu với chị và đại gia đình Langlet về tổn thất không thể bù đắp được này.
Kính cẩn vĩnh biệt Thầy Phillippe Langlet.
Kính
NGUYỄN QUỐC TUẤN
Học trò nhỏ của Thầy

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire